Informasjon

Informasjon om Randaberg Turnforening

Randaberg turn ble stiftet i 1960 og gikk inn i Randaberg Idrettslag.

Randaberg Turn har som mål å gi barn og unge et godt og sosialt turntilbud innenfor trygge og sikre rammer.

Vi har et tilbud til barn fra 2 års alder og opp til Junior/rekrutt og godt voksne damer. Randaberg Turn ønsker å være et idrettslag som tar vare på og gir et godt tilbud til alle barn og unge, samtidig som vi vil legge til rette for mer spesialisering av utøveren. Dette forsøker vi å ivareta ved å hele tiden kurse og utdanne trenerne våre.

Randaberg Turn organiserer og drives som ”troppsgymnastikk”. Dette innebærer trampett, tumbling og Airtrackbane.

På grunn av Idrettshallenes innredning kan vi pr dags dato ikke tilby frittstående.

Vi driver virksomheten i henhold til Norges Gymnastikk og Turnforbunds retningslinjer, lover og opplæringsprogram.

—————————————————————————————————–

Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelse. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå.

Idrettslagene er idrettsorganisasjonens fundament. Idrettslagene er frittstående og selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper og frivillig innsats. Idrettslagene er viktige sosiale møteplasser og skal tilby åpne og inkluderende idrettsmiljøer.

Virksomheten er i stor grad basert på frivillig innsats. Frivillig arbeid gir mening, trivsel og skaper gode sosiale nettverk for den enkelte. Frivilligheten skaper derfor positive ringvirkninger både for den enkelte, idretten og samfunnet. 

——————————————————————————————————-

Partiene i Randaberg Allianse Idrettslag Turngruppen

Når er de gamle nok til å begynne på turn?

Mange foreldre lurer på om deres barn kan begynne på partiet 3-5 år det året de fyller 3 år. Hovedregelen er at så lenge barnet klarer å vær alene i salen med instruktøren og de andre barna uten å springe inn og ut av salen under turntimen kan de begynne på det partiet. Dette blir en vurdering foreldre må ta sammen med instruktøren for partiet.

I alderen 2-6 år følger vi NGTF program ”gymlek og glede”. Her blir det lagt opp til mye lek, dans og viktige motoriske ferdigheter.

Fra 1- 4 kl følger vi NGTF program ”idrettens grunnstige”.  I denne aldersgruppen legger vi mer vekt på grunnleggende turnelementer, styrke, balanse og smidighet. De får nå trene på bla trampett og airtrackbane(uten overslag).

Fra 5 kl og oppover er det en videreføring av ”idrettens grunnstige”. Nå er turnerne gamle nok til å øve inn saltoelementer(med overslag), og det blir mer fokus på akrobatikk og saltoøvelser. Vi forsøker å gi turnerne flere utfordringer og vi ønsker å gi turnerne mulighet til å utvikle seg turnfaglig, etter det nivået hver enkel er på.

På Junior/rekruttpartiet videreutvikler og raffineres den enkeltes ferdigheter, fortrinnsvis saltoøvelser og akrobatikk. Dette er et parti for dem som ønsker å utvikle seg videre og etter hvert delta på konkurranser.

Utøvere rekrutteres fra klubbens øvrige partier eller aktuelle kandidater utenfra.

Damepartiet driver for det meste med trim og oppvisningsprogrammer. Dette er et meget aktivt parti som er med på store nasjonale og internasjonale oppvisningsfestivaler.

—————————————————————————————————–

Forsikring og kontingent

Randaberg Turn er forsikret gjennom Norges Gymnastikk -og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranser/leirer/treff.

Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt kontingenten innen fristen.

Er ikke denne betalt kan dessverre utøveren ikke delta på trening/konkurranser/leirer/treff.

Kontingenten gjelder fra høsten 2020 og ut våren 2021.

Det er ingen refusjon om en slutter i løpet av året.

Kontingenten blir sendt ut pr mail.

Vi har to gangers prøvetid etter dette må kontingenten betales.

Idrettsanleggene våre

Vi driver vår aktivitet på Goa skole, Harestad skole, Grødem Skole og i Randaberg Hallen #2

Se oversikt over treningstider.

Påmelding

Vi bruker Online registrering av medlemmer.

Linken til dette finner dere i menyen på toppen.

Dugnad

Randaberg Turn er en ideellorganisasjon som er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats.

Ved påmelding aksepterer foresatte/medlemmer å ta del i foreningens dugnadsarbeid.

Foreldrekontakter

Vi søker 1-2 foreldrekontakter på hvert parti. Dette er ingen stor jobb, men er viktig for å få turnhverdagen til å ”gå rundt”. Oppgavene er bla. å organisere klubbens dugnader. Det er ikke meningen at foreldrekontaktene skal gjøre jobben selv, men å sette opp dugnadslister osv.

Rigging av utstyr

Randaberg Turn har mye og tungt utstyr som skal rigges opp og ned ved hver trening, da vi ofte ikke har tilgang til hallen i forkant av timen, vil det gå litt tid på å rigge opp utstyret.

Oppmøte

Vi henstiller foresatte til å oppmuntre barna til å stille på trening. Vi opplever at mange ikke kommer på trening når det nærmer seg jul og sommer. Trenerne planlegger og barna øver fram mot jul -og sommeroppvisningen. Og da er det er litt trist for alle at det ”tynnes ut i rekkene” og at noen ikke får trent så mye som de trenger fram mot oppvisning.

Fadder

På hvert parti et det en fra styret som er fadder og som skal være bindeleddet fra styret til trenere og foreldrekontakter.

Hvis du slutter

Hvis du slutter må du gi beskjed til fadder for ditt parti, du finner kontaktinfo på Facebookgruppen ditt barn tilhører eller du kan spør trener etter kontakt info. Det er ikke tilstrekkelig med muntlig beskjed til treneren.

Regler i haller og gymsaler

Fottøy og yttertøy settes i garderoben. Utesko skal ikke brukes i hall/gymsal. Klokker og smykker må tas av før trening. Turnerne kan trene i gymsko/ gymsokker eller barbent.

Noe å drikke kan være lurt å ha med seg.

Vi forstår at foresatte ønsker å se sine barn under trening, men vis hensyn og ikke la småsøsken løpe rundt og forstyrre turnere og trenere.

Bruk av midler

Midlene turngruppen disponerer går i hovedsak til trenere lønninger, ny kjøp og reparasjon av Turn utstyr, kurs/utdanning og forsikringer.

Politiattest

Alle ansatte og tillitsvalgte i Randaberg Turn har godkjent politiattest.

Viktige dokumenter

Vedtekter for Turnen

Organisasjonsplan Turnen